Thông tin khác (QH cổ đông)

 • Thông tin khác (QH cổ đông)
 • Quan hệ cổ đông/Nhà đầu tư
 • Thông tin pháp lý
 • BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
 • 26/11/2022

  Download chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh lần thứ 12 tại đây: https://drive.google.com/file/d/1qmdhkQAj-REilgcVnAlsjKXJj52SoX2E/view?usp=share_link …

  17/11/2021

  Download file: Công bố thông tin thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh tại …

  02/11/2021

  Download file: Công bố thông tin về việc xử phạt hành chính về thuế tại đây: https://drive.google.com/file/d/1RnxJzgx2JyLxeO8ygkl7Yrtd5fWrDkFs/view?usp=sharing …

  14/09/2017

  I. Thông báo Ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh   II. Quyết định về việc chấp thuận đăng ký …