Thông tin tài chính

 • Không có chuyên mục
 • 12/08/2020

  Download tài liệu Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2020 tại đây: https://drive.google.com/file/d/1tJWJMx94dl6I40doagNjYX-B6C-rVZMo/view?usp=sharing …

  20/07/2020

  Download file tài liệu Báo cáo tài chính giữa niên độ Quý II năm 2020 tại đây: https://drive.google.com/file/d/1XLAiNSPJWC7o0-jLDjwPvudOqP3NGdq1/view?usp=sharing …

  17/04/2020

  Download file tài liệu báo cáo tài chính giữa niên độ Quý I năm 2020 tại …

  17/04/2020

  Download tài liệu Báo cáo tài chính giữa niên độ quý I năm 2020 và công văn giải trình tại …

  19/03/2020

  Download Báo cáo Ban kiểm soát năm 2019 tại đây: https://drive.google.com/file/d/1J_RcS0nuMVGYMZCB7ioyjZyWpI1i6RjX/view?usp=sharing …

  24/02/2020

  Download file tài liệu báo cáo tài chính thường niên 2019 tại đây: https://drive.google.com/file/d/1QnT_exvqEpYFpx3gs2_NgwP9X74MWtKx/view?usp=sharing …

  12/02/2020

  Download file tài liệu báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán tại đây: https://drive.google.com/file/d/1EUS9bkMd7Hku00iQ5lonU92xy9JMlUoF/view?usp=sharing   …

  04/02/2020

  Download file tài liệu báo cáo tài chính tổng hợp năm 2019 tại đây: https://drive.google.com/file/d/13vsRXibfHo6tE_SXMS5sJvJ2DErFCPw0/view?usp=sharing   …

  20/01/2020

  Download file tài liệu Báo cáo tài chính tổng hợp Quý IV năm 2019 tại đây: https://drive.google.com/file/d/1uocDmkg1JgEyuG3RbsosUwWFNlDzwSaU/view?usp=sharing   …

  19/01/2020

  Download file tài liệu báo cáo tài chính giữa niên độ Quý IV năm 2020 tại đây: https://drive.google.com/file/d/1bsNgyNePwtRmaVLe8hv6Tn4HSWvIYRJV/view?usp=sharing …