Thông tin tài chính

 • Không có chuyên mục
 • 19/03/2020

  Download Báo cáo Ban kiểm soát năm 2019 tại đây: https://drive.google.com/file/d/1J_RcS0nuMVGYMZCB7ioyjZyWpI1i6RjX/view?usp=sharing …

  24/02/2020

  Download file tài liệu báo cáo tài chính thường niên 2019 tại đây: https://drive.google.com/file/d/1QnT_exvqEpYFpx3gs2_NgwP9X74MWtKx/view?usp=sharing …

  12/02/2020

  Download file tài liệu báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán tại đây: https://drive.google.com/file/d/1EUS9bkMd7Hku00iQ5lonU92xy9JMlUoF/view?usp=sharing   …

  04/02/2020

  Download file tài liệu báo cáo tài chính tổng hợp năm 2019 tại đây: https://drive.google.com/file/d/13vsRXibfHo6tE_SXMS5sJvJ2DErFCPw0/view?usp=sharing   …

  20/01/2020

  Download file tài liệu Báo cáo tài chính tổng hợp Quý IV năm 2019 tại đây: https://drive.google.com/file/d/1uocDmkg1JgEyuG3RbsosUwWFNlDzwSaU/view?usp=sharing   …

  19/01/2020

  Download file tài liệu báo cáo tài chính giữa niên độ Quý IV năm 2020 tại …

  22/10/2019

  Download file tài liệu báo cáo tổng hợp Quý III năm 2019 tại đây: https://www.mediafire.com/file/jliz3ca3q8kfen7/BCTC_tong_hop_quy_III_nam_2019.pdf/file …

  14/08/2019

  Download tài liệu Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được kiểm toán soát xét từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/06/2019 tại …

  29/07/2019

  Download file tài liệu Báo cáo tài chính tổng hợp Quý II năm 2019 tại …

  29/07/2019

  Đường link download tài liệu Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2018 http://mediafire.com/file/x7b5sg58r8ea2uy/BCTC+giua+nien+do+da+duoc+kiem+toan+soat+xet+nam+2018.pdf …