Thông tin tài chính

 • Không có chuyên mục
 • 19/01/2020

  Download file tài liệu báo cáo tài chính giữa niên độ Quý IV năm 2020 tại đây: https://drive.google.com/file/d/1bsNgyNePwtRmaVLe8hv6Tn4HSWvIYRJV/view?usp=sharing …

  22/10/2019

  Download file tài liệu báo cáo tổng hợp Quý III năm 2019 tại đây: https://drive.google.com/file/d/1JvK2B1b7YXAUdwK2ywxe7ZgRR0sMgSC2/view?usp=sharing …

  14/08/2019

  Download tài liệu Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được kiểm toán soát xét từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/06/2019 tại …

  29/07/2019

  Download file tài liệu Báo cáo tài chính tổng hợp Quý II năm 2019 tại đây: https://drive.google.com/file/d/1Y_DjWTcZgHw7SwqlUD77jCdeF85oUECb/view?usp=sharing …

  29/07/2019

  Đường link download tài liệu Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2018 https://drive.google.com/file/d/1yBBvRioj6UEffQa3GxLRB78kpn74WdBF/view?usp=sharing …

  10/07/2019

  Download file báo cáo tài chính tổng hợp Quý I năm 2019 tại đây: https://drive.google.com/file/d/1x2zpRyeR3oyvJJHwkOnwQx4CWx_QVOlg/view?usp=sharing …

  13/03/2019

  Download file tài liệu Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 tại đây: https://drive.google.com/file/d/1UG2pZ9fj99mgc67TQmdm-X77lNy0Ux3l/view?usp=sharing …

  30/01/2019

  Download file tài liệu Báo cáo tài chính năm 2018 tại đây: https://drive.google.com/file/d/12BI6pWUXuReVClUlioE8VMjQVY8iw7MQ/view?usp=sharing …