Thông tin tài chính

 • Không có chuyên mục
 • 18/01/2019

  Download file tài liệu Báo cáo tài chính Quý IV năm 2018 tại đây: https://drive.google.com/file/d/1t2u0zGPmRVA956t4OpG-VZbs_WT1F0Ss/view?usp=sharing …

  17/10/2018

  Download file tài liệu Báo cáo tài chính Quý III năm 2018 tại đây: https://drive.google.com/file/d/1K6AMK1BblawF4MnN-et2gRMbd4Emkbca/view?usp=sharing …

  27/07/2018

  Download file tài liệu Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được kiểm toán soát xét năm 2018 tại …

  07/08/2017

  Download file tài liệu Báo cáo tài chính bán niên đã kiểm toán năm 2017 tại đây: https://drive.google.com/file/d/1O2ZtgpS5SX6YlLhOEiMdxn55WM-1gaTC/view?usp=sharing …