Thông tin tài chính (Menu)

 • Báo cáo tài chính
 • Báo cáo quản trị
 • 19/04/2023

  Download file tài liệu Báo cáo tài chính Quý I năm 2023 tại đây: https://drive.google.com/file/d/11Z9ryDvMV__xIeEgbNCbttqC9tYVvcOo/view?usp=sharing …

  07/03/2023

  Download file tài liệu CBTT Báo cáo tài chính năm 2022 và giải trình Lợi nhuận sau thuế tại …

  30/01/2023

  Download file tài liệu Báo cáo tình hình quản trị năm 2022 tại đây: Báo cáo tình hình quản trị năm 2022 …

  16/01/2023

  Download file tài liệu CBTT Báo cáo tài chính niên độ Quý IV năm 2022 tại đây: https://drive.google.com/file/d/1amWiyVV34OBrmM57T1CexOkk1kT6Bhz8/view?usp=sharing   …

  14/10/2022

  Download file tài liệu Báo cáo tài chính Quý III/2022 tại đây: https://drive.google.com/file/d/1OvsvtJvbMgsGTgk1x0FmtS_DRQqrozEv/view?usp=sharing     …

  19/07/2022

  Download file tài liệu Báo cáo tài chính giữa niên độ Quý II năm 2022 và công văn giải trình tại …

  19/04/2022

  Download file tài liệu Báo cáo tài chính giữa niên độ Quý I năm 2022 và công văn giải trình tại …

  04/03/2022

  Download file tài liệu Báo cáo tài chính ngày 31/12/2021 tại đây: https://drive.google.com/file/d/1asN6YvOhGjGJiPdWvWaTFkdMwkU3PxW-/view?usp=sharing   …

  28/01/2022

  Download file: Báo cáo tình hình quản trị năm 2021 tại đây: https://drive.google.com/file/d/1G5flx-zDuu9VxROWZxFSgTX6Y_z_Pt-d/view?usp=sharing …

  18/01/2022

  Download file: Báo cáo tài chính Quý IV năm 2021 tại đây: https://drive.google.com/file/d/1u1uDY7-VZLZOqoJbJydE_f0XrS-2P6Cl/view?usp=sharing …