Báo cáo tài chính

 • Báo cáo tài chính
 • Báo cáo quản trị
 • 17/10/2023

  Download file tài liệu Báo cáo tài chính và giải trình lợi nhuận sau thuế niên độ quý III năm 2023 tại đây: Công văn giải trình lợi nhuận sau thuế Báo cáo tài chính niên độ Quý III năm 2023 …

  14/08/2023

  Download file tài liệu Toàn văn báo cáo tài chính bán niên năm 2023 tại đây: Toàn văn báo cáo tài chính bán niên năm 2023 …

  18/07/2023

  Download file tài liệu Báo cáo tài chính và giải trình Lợi nhuận sau thuế giữa niên độ Quý II năm 2023 tại đây: Báo cáo tài chính và giải trình Lợi nhuận sau thuế giữa …

  19/04/2023

  Download file tài liệu Báo cáo tài chính Quý I năm 2023 tại đây: https://drive.google.com/file/d/11Z9ryDvMV__xIeEgbNCbttqC9tYVvcOo/view?usp=sharing …

  07/03/2023

  Download file tài liệu CBTT Báo cáo tài chính năm 2022 và giải trình Lợi nhuận sau thuế tại …

  16/01/2023

  Download file tài liệu CBTT Báo cáo tài chính niên độ Quý IV năm 2022 tại đây: https://drive.google.com/file/d/1amWiyVV34OBrmM57T1CexOkk1kT6Bhz8/view?usp=sharing   …

  14/10/2022

  Download file tài liệu Báo cáo tài chính Quý III/2022 tại đây: https://drive.google.com/file/d/1OvsvtJvbMgsGTgk1x0FmtS_DRQqrozEv/view?usp=sharing     …

  19/07/2022

  Download file tài liệu Báo cáo tài chính giữa niên độ Quý II năm 2022 và công văn giải trình tại …

  19/04/2022

  Download file tài liệu Báo cáo tài chính giữa niên độ Quý I năm 2022 và công văn giải trình tại …

  04/03/2022

  Download file tài liệu Báo cáo tài chính ngày 31/12/2021 tại đây: https://drive.google.com/file/d/1asN6YvOhGjGJiPdWvWaTFkdMwkU3PxW-/view?usp=sharing   …