Báo cáo tài chính

 • Báo cáo tài chính
 • Báo cáo quản trị
 • 14/10/2022

  Download file tài liệu Báo cáo tài chính Quý III/2022 tại đây: https://drive.google.com/file/d/1OvsvtJvbMgsGTgk1x0FmtS_DRQqrozEv/view?usp=sharing     …

  19/07/2022

  Download file tài liệu Báo cáo tài chính giữa niên độ Quý II năm 2022 và công văn giải trình tại …

  19/04/2022

  Download file tài liệu Báo cáo tài chính giữa niên độ Quý I năm 2022 và công văn giải trình tại …

  04/03/2022

  Download file tài liệu Báo cáo tài chính ngày 31/12/2021 tại đây: https://drive.google.com/file/d/1asN6YvOhGjGJiPdWvWaTFkdMwkU3PxW-/view?usp=sharing   …

  18/01/2022

  Download file: Báo cáo tài chính Quý IV năm 2021 tại đây: https://drive.google.com/file/d/1u1uDY7-VZLZOqoJbJydE_f0XrS-2P6Cl/view?usp=sharing …

  19/10/2021

  Download file tài liệu Báo cáo tài chính giữa niên độ Quý III năm 2021 tại …

  11/08/2021

  Download file: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 đã kiểm toán và công văn giải trình LNST bán niên năm 2021 so với năm 2020 tại …

  15/07/2021

  Download file: Báo cáo tài chính giữa niên độ quý II năm 2021 và công văn giải trình tại …

  19/04/2021

  Tải Báo cáo tài chính giữa niên độ Quý I năm 2021 và công văn giải trình tại đây: https://drive.google.com/file/d/13TXXw1VC5-weMq61w7NU86f7tOhCaRoB/view?usp=sharing …

  04/03/2021

  Download file Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán tại đây: https://drive.google.com/file/d/1kGcmlhse9MdixbBkpp4KTgVUL-Kz0Eyj/view?usp=sharing …