Báo cáo tài chính

 • Báo cáo tài chính
 • Báo cáo quản trị
 • 19/04/2022

  Download file tài liệu Báo cáo tài chính giữa niên độ Quý I năm 2022 và công văn giải trình tại đây: https://drive.google.com/file/d/1EBc0BMTNwxhnAVxXwtLmZT4TABhfxJsl/view?usp=sharing …

  04/03/2022

  Download file tài liệu Báo cáo tài chính ngày 31/12/2021 tại đây: https://www.mediafire.com/file/jwuv841eluaa69v/Baocaotaichinhngay31122021.pdf/file …

  18/01/2022

  Download file: Báo cáo tài chính Quý IV năm 2021 tại đây: https://www.mediafire.com/file/hbizyvg3g9uu0k9/CBTTBaocaotaichinhQuyIV2021.pdf/file …

  19/10/2021

  Download file tài liệu Báo cáo tài chính giữa niên độ Quý III năm 2021 tại đây: https://www.mediafire.com/file/k5wyhtct8gkv6n2/BCTCgiuaniendoQIIInam2021.pdf/file …

  11/08/2021

  Download file: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 đã kiểm toán và công văn giải trình LNST bán niên năm 2021 so với năm 2020 tại …

  15/07/2021

  Download file: Báo cáo tài chính giữa niên độ quý II năm 2021 và công văn giải trình tại …

  19/04/2021

  Tải Báo cáo tài chính giữa niên độ Quý I năm 2021 và công văn giải trình tại …

  04/03/2021

  Download file Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán tại đây: https://www.mediafire.com/file/ncllsvwx8efof4g/Baocaotaichinh2020daduockiemtoan.pdf/file …

  04/03/2021

  Download file tài liệu Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán tại đây: https://www.mediafire.com/file/ncllsvwx8efof4g/Baocaotaichinh2020daduockiemtoan.pdf/file …

  16/10/2020

  Download file tài liệu Báo cáo tài chính giữa niên độ Quý III năm 2020 tại …