Báo cáo tài chính

 • Báo cáo tài chính
 • Báo cáo quản trị
 • 04/03/2021

  Download file Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán tại đây: https://drive.google.com/file/d/1kGcmlhse9MdixbBkpp4KTgVUL-Kz0Eyj/view?usp=sharing …

  04/03/2021

  Download file tài liệu Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán tại đây: https://drive.google.com/file/d/1kGcmlhse9MdixbBkpp4KTgVUL-Kz0Eyj/view?usp=sharing   …

  16/10/2020

  Download file tài liệu Báo cáo tài chính giữa niên độ Quý III năm 2020 tại …

  12/08/2020

  Download file tài liệu báo cáo tài chính giữa niên độ tại đây: https://drive.google.com/file/d/1tJWJMx94dl6I40doagNjYX-B6C-rVZMo/view?usp=sharing   …

  12/08/2020

  Download tài liệu Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2020 tại đây: https://drive.google.com/file/d/1tJWJMx94dl6I40doagNjYX-B6C-rVZMo/view?usp=sharing …

  20/07/2020

  Download file tài liệu Báo cáo tài chính giữa niên độ Quý II năm 2020 tại đây: https://www.mediafire.com/file/pbnk77fkrj1dr39/BCTC_giua_nien_do_Quy_II-2020.pdf/file …

  17/04/2020

  Download file tài liệu báo cáo tài chính giữa niên độ Quý I năm 2020 tại …

  17/04/2020

  Download tài liệu Báo cáo tài chính giữa niên độ quý I năm 2020 và công văn giải trình tại …

  24/02/2020

  Download file tài liệu báo cáo tài chính thường niên 2019 tại đây: https://drive.google.com/file/d/1QnT_exvqEpYFpx3gs2_NgwP9X74MWtKx/view?usp=sharing …

  12/02/2020

  Download file tài liệu báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán tại đây: https://drive.google.com/file/d/1EUS9bkMd7Hku00iQ5lonU92xy9JMlUoF/view?usp=sharing   …