Báo cáo tài chính

 • Báo cáo tài chính
 • Báo cáo quản trị
 • 04/02/2020

  Download file tài liệu báo cáo tài chính tổng hợp năm 2019 tại đây: https://drive.google.com/file/d/13vsRXibfHo6tE_SXMS5sJvJ2DErFCPw0/view?usp=sharing   …

  20/01/2020

  Download file tài liệu Báo cáo tài chính tổng hợp Quý IV năm 2019 tại đây: https://drive.google.com/file/d/1uocDmkg1JgEyuG3RbsosUwWFNlDzwSaU/view?usp=sharing   …

  19/01/2020

  Download file tài liệu báo cáo tài chính giữa niên độ Quý IV năm 2020 tại …

  22/10/2019

  Download file tài liệu báo cáo tổng hợp Quý III năm 2019 tại đây: https://www.mediafire.com/file/jliz3ca3q8kfen7/BCTC_tong_hop_quy_III_nam_2019.pdf/file …

  29/07/2019

  Download file tài liệu Báo cáo tài chính tổng hợp Quý II năm 2019 tại …

  29/07/2019

  Đường link download tài liệu Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2018 http://mediafire.com/file/x7b5sg58r8ea2uy/BCTC+giua+nien+do+da+duoc+kiem+toan+soat+xet+nam+2018.pdf …

  10/07/2019

  Download file báo cáo tài chính tổng hợp Quý I năm 2019 tại đây: https://www.mediafire.com/file/9hd79k1ou10ht6r/Bao_cao_tai_chinh_tong_hop_Quy_1_nam_2019.pdf/file …

  13/03/2019

  Download file tài liệu Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 tại đây: https://www.mediafire.com/file/ss3er4aq5tbat2n/BCTCnam2018dakiemtoan.pdf/file …

  30/01/2019

  Download file tài liệu Báo cáo tài chính năm 2018 tại đây: https://www.mediafire.com/file/78c4hxxsee35741/BCTCnam2018.pdf/file …

  18/01/2019

  Download file tài liệu Báo cáo tài chính Quý IV năm 2018 tại đây: https://www.mediafire.com/file/l6qju9a960opk9t/BCTCquy4nam2018.pdf/file …