Thông tin tài chính (Menu)

 • Báo cáo tài chính
 • Báo cáo quản trị
 • 12/02/2020

  Download file tài liệu báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán tại đây: https://www.mediafire.com/file/ycc3u3u5axbf1p9/Bao_cao_tai_chinh_nam_2019_da_duoc_kiem_toan_0001.pdf/file …

  04/02/2020

  Download file tài liệu báo cáo tài chính tổng hợp năm 2019 tại đây: https://www.mediafire.com/file/dk1p1m5srwn11dp/baocaotaichinhtonghopnam2019_0001.pdf/file …

  20/01/2020

  Download file tài liệu Báo cáo tài chính tổng hợp Quý IV năm 2019 tại …

  19/01/2020

  Download file tài liệu báo cáo tài chính giữa niên độ Quý IV năm 2020 tại …

  22/10/2019

  Download file tài liệu báo cáo tổng hợp Quý III năm 2019 tại đây: https://www.mediafire.com/file/jliz3ca3q8kfen7/BCTC_tong_hop_quy_III_nam_2019.pdf/file …

  14/08/2019

  Download tài liệu Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được kiểm toán soát xét từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/06/2019 tại …

  29/07/2019

  Download file tài liệu Báo cáo tài chính tổng hợp Quý II năm 2019 tại …

  29/07/2019

  Đường link download tài liệu Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2018 http://mediafire.com/file/x7b5sg58r8ea2uy/BCTC+giua+nien+do+da+duoc+kiem+toan+soat+xet+nam+2018.pdf …

  10/07/2019

  Download file báo cáo tài chính tổng hợp Quý I năm 2019 tại đây: https://www.mediafire.com/file/9hd79k1ou10ht6r/Bao_cao_tai_chinh_tong_hop_Quy_1_nam_2019.pdf/file …