Thông tin tài chính (Menu)

 • Báo cáo tài chính
 • Báo cáo quản trị
 • 07/08/2017

  Download file tài liệu Báo cáo tài chính bán niên đã kiểm toán năm 2017 tại đây: https://drive.google.com/file/d/1O2ZtgpS5SX6YlLhOEiMdxn55WM-1gaTC/view?usp=sharing …

  28/07/2017

  Download file tài liệu báo cáo tài chính bán niên 2017 tại đây: https://drive.google.com/file/d/1n1DN6GkB9W31adH0k3PXSPYHa1ZOaIwh/view?usp=sharing …

  25/02/2014

  Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) đã tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính kế toán ngày 31/12/2013 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh. …