CBTT Bản cung cấp thông tin về quản trị năm 2022

Download file tài liệu CBTT Bản cung cấp thông tin về quản trị năm 2022 tại đây:

https://drive.google.com/file/d/1guuGp2GQrOWlwFVIrlUSaoNnrbDN2vo1/view?usp=sharing