CBTT Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Download file tài liệu Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức tại đây:

https://drive.google.com/file/d/1LC7br5738engCFeRO2YA5Z2qhplBAJTO/view?usp=sharing