CBTT Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã được kiểm toán soát xét

Download file tài liệu CBTT Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã được kiểm toán soát xét tại đây:

https://drive.google.com/file/d/1YuzaXNAEGdMOoySJ4OOwRu8sQTleAHJx/view?usp=sharing