CBTT Báo cáo tài chính năm 2022 và giải trình Lợi nhuận sau thuế

Download file tài liệu CBTT Báo cáo tài chính năm 2022 và giải trình Lợi nhuận sau thuế tại đây:

https://drive.google.com/file/d/1Pj-WKVDSYULTC0PsYnr9m6FESkRPYAHL/view?usp=sharing