CBTT: Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh năm 2023

Download file tài liệu Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh năm 2023 tại đây:

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty