CBTT Giao dịch của Người nội bộ: Ông Vũ Minh Tú – Ủy viên HĐQT, Giám đốc SBM và người liên quan

Download file tài liệu CBTT Giao dịch của Người nội bộ: Ông Vũ Minh Tú – Ủy viên HĐQT, Giám đốc SBM và người liên quan tại đây:

https://drive.google.com/file/d/15aCz1okRtjf4K6nV0w9Wh5ftNkghkoH3/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1O8SbzGVigwEnevAWMOv1tpnIGSXO45N5/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/15YtTgwYkqeuI_ePRVGuNeLdyV_gxH04h/view?usp=sharing