CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền cho cổ đông

Download file tài liệu CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền cho cổ đông tại đây:

CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền cho cổ đông