CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Download file tài liệu CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại đây:

Nghị quyết của HĐQT về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023