CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc trả cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền cho các Cổ đông

Download file tài liệu CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc trả cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền cho các Cổ đông tại đây:

Nghị quyết của ĐHĐCĐ trả cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền cho các Cổ đông