CBTT: Thay đổi Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh

Nội dung thay đổi nhân sự Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh như sau:
1. Công văn số 273/QLCĐ-SBM/CBTT ngày 1/10/2021 về công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán nhà nước và SGDCK Hà Nội.
2. Nghị quyết số 69/NQ-HĐQT-SBM của Hội đồng quản trị ngày 01/10/2021:
– Bổ nhiệm Ông Lê Đình Lượng làm thành viên HĐQT và bầu Ông Lê Đình Lượng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh từ ngày 01/10/2021.
– Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT chuyên trách Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh đối với Ông Nguyễn Văn Chiến kể từ ngày 01/10/2021.
3. Bản cung cấp thông tin của Ông Lê Đình Lượng ngày 01/10/2021.
Download nội dung tài liệu tại đây: