CBTT Thông báo ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu

Download file tài liệu CBTT Thông báo ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu tại đây:

https://drive.google.com/file/d/1OLnCQ7OYr7WO06p7kW261otl2GjDPTvK/view?usp=sharing