CBTT Nghị quyết số 52 của HĐQT về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

Download file tài liệu CBTT Nghị quyết số 52 của HĐQT về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 tại đây:

https://drive.google.com/file/d/1pO5d-p1Qrh-gQqJ_lPebtYGvhTf543A3/view?usp=sharing