CBTT về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh (MCK: SBM)

Download file tài liệu CBTT về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh (MCK: SBM) tại đây:

https://drive.google.com/file/d/1GDETTlXGpgtxKZg68R2F1Im-Ugcrh0kb/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/16R4av_of1YFeSnr7dY3E0joNWm1dwvBm/view?usp=sharing