Công bố Nghị quyết và Biển bản họp Đại hồi đồng cổ đông thường niên năm 2020

Download Biên bản và nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tại đây:

https://drive.google.com/file/d/1sVB9asTraVH0o3o89lUN5XSEk0nTstKO/view?usp=sharing