Công bố Nghị quyết và Biên bản họp Đại hồi đồng cổ đông thường niên năm 2021

Download Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại đây: