Công bố thông tin báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của SBM

Download file: Công báo thông tin báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của SBM tại đây: