Công bố thông tin giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán

Download file: Công bố thông tin giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại đây: