Công bố thông tin thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của SBM

Download file: Công bố thông tin thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh tại đây: