Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó giám đốc, Kế toán trưởng

Download file tài liệu Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó giám đốc, Kế toán trưởng tại đây:

https://drive.google.com/file/d/1Pe96spiyrG2f8FeZjb4cSv4nzMamBaQ6/view?usp=sharing