Công bố thông tin về việc thay đổi số lượng cổ đông có quyền biểu quyết đang lưu hành

Download file: Công bố thông tin về việc thay đổi số lượng cổ đông có quyền biểu quyết đang lưu hành tại đây: