Công bố thông tin về việc xử phạt hành chính về thuế

Download file: Công bố thông tin về việc xử phạt hành chính về thuế tại đây: