Đại hội đồng Cổ đông bất thường ngày 24/09/2016

Thực hiện Luật Doanh nghiệp số: 68/2014//QH XIII do Quốc hội khóa XIII nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh được sửa đổi và thông qua ngày 08 tháng 04 năm 2016. Được sự nhất trí của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh, đúng 15h00 ngày 24 tháng 09 năm 2016 tại phòng họp Công ty, số 3 An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường ngày 24/09/2016 với mục đích chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ, và một số vấn đề liên quan đến Đại hội đồng và Cổ đông Công ty.

Ông Vũ Minh Tú (BTC) tuyên bố lý do và giới thiệu
Đại biểu dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường ngày 24/09/2016
Các Cổ đông và khách mời đã về dự họp Đại hội đầy đủ và đúng giờ

Ban kiểm tra tư cách Cổ đông báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông về dự Đại hội, gồm tổng số cổ phần của các cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội là 36.950.449 cổ phần/39.000.000 cổ phần, chiếm 94,70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Do đó, cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường ngày 24/09/2016 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của Pháp luật.

Bà Bùi Tuyết Vân – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với
Đại hội kết quả và Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
Đại hội đã biểu quyết nhất trí bầu ra Đoàn chủ tịch để điều hành Đại hội; Ban thư ký; Ban bầu cử như sau:
  * Đoàn chủ tịch:
  – Ông: Vũ Quang Long – Chủ tịch Đoàn chủ tịch
  – Ông: Lại Hợp Quốc – Ủy viên
  – Ông: Lê Đình Lượng – Ủy viên
Đoàn chủ tịch (Ảnh từ trái qua phải: Ông Lại Hợp Quốc, Ông Vũ Quang Long, Ông Lê Đình Lượng)
 * Ban thư ký:
 – Ông: Nguyễn Quốc Thái – Trưởng ban
 – Ông: Nguyễn Văn Minh – Thành viên
 * Ban bầu cử:
 – Ông: Nguyễn Tài Tuân – Trưởng ban
 – Ông: Vũ Minh Tú – Thành viên
 – Ông: Tường Thế Huy – Thành viên
Ông Lại Hợp Quốc thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội, và được 100% các Cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội nhất trí thông qua.
Ông Lại Hợp Quốc – Ủy viên Đoàn chủ tịch trình bày Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội

Các Tài liệu liên quan đến Đại hội (các Báo cáo; Tờ trình; Tài liệu khác…) đều được gửi trực tiếp đến Quý Cổ đông và đăng tải trên Website: sbm.com.vn để Quý Cổ đông Công ty nghiên cứu trước ngày diễn ra Đại hội theo đúng quy định của Pháp luật và được Đoàn Chủ tịch chỉ định các Bộ phận liên quan trình bày trước Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 24/09/2016.

Ông Lê Đình Lượng – Ủy viên Đoàn chủ tịch trình bày
Tờ trình về việc Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

Tại Đại hội các Cổ đông đã đóng góp ý kiến vào Tờ trình về việc Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh để làm cơ sở cho Ban điều hành Công ty tiếp tục triển khai năm 2016. Tờ trình tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường ngày 24/09/2016 được 100% các Cổ đông dự Đại hội có quyền biểu quyết nhất trí và thông qua, cụ thể:

Ông Bùi Quang Kỷ – Cổ đông phát biểu ý kiến đóng góp
Tờ trình về việc Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.
Ông Vũ Minh Tú – Thành viên ban bầu cử trình bày
Quy trình bỏ phiếu của Đại hội bất thường ngày 24/09/2016
Các cổ đông dự Đại hội biểu quyết nhất trí 100% quyền biểu quyết thông qua
Tờ trình về việc Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ
Ông Nguyễn Tài Tuân – Trưởng ban kiểm phiếu đọc kết quả kiểm phiếu biểu quyết
Tờ trình về việc Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ
Ông Nguyễn Quốc Thái – Trưởng ban thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết
Đại hội đồng Cổ đông bất thường ngày 24/09/2016
Các cổ đông dự Đại hội biểu quyết nhất trí 100% quyền biểu quyết
thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 24/09/2016
Ông: Vũ Quang Long – Chủ tịch Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội

Đại hội đồng Cổ đông bất thường ngày 24/09/2016 kết thúc thành công tốt đẹp với các nội dung trình Đại hội đã được thông qua, trong niềm tin tưởng, phấn khởi của Các Cổ đông vào Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh ngày một phát triển và thịnh vượng hơn.