Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 – Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh

Thực hiện Luật Doanh nghiệp số: 68/2014//QH XIII do Quốc hội khóa XIII nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh được sửa đổi và thông qua ngày 25 tháng 4 năm 2013. Được sự nhất trí của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh, đúng 14h00 ngày 8 tháng 4 năm 2016 tại phòng họp Công ty, số 3 An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 với mục đích tổng kết hoạt động SXKD năm 2015, thông qua kế hoạch năm 2016, và một số vấn đề liên quan đến Đại hội đồng và Cổ đông Công ty.
Đại hội có sự tham dự của:
+ Các Ủy viên hội đồng quản trị Công ty;
+ Các Thành viên Ban kiểm soát Công ty;
+ Ban giám đốc và Kế toán trưởng Công ty;
+ Các Trưởng, Phó và Nhân viên các Phòng trực thuộc Công ty;
+ Và sự có mặt tham dự của 18 Cổ đông đại diện trực tiếp và nhận ủy quyền của 50 Cổ đông/53 Cổ đông (Tổ chức và cá nhân);
+ Các vị khách mời…
Ông Vũ Minh Tú (BTC) tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu dự Đại hội
Các Cổ đông và khách mời đã về dự họp Đại hội đầy đủ và đúng giờ
Ban kiểm tra tư cách Cổ đông báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông về dự Đại hội, gồm tổng số cổ phần của các cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội là 37.113.764 cổ phần/39.000.000 cổ phần, chiếm 95,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Do đó, cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của Pháp luật.
Ông: Tường Thế Huy – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội kết quả và Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
 Đại hội đã biểu quyết nhất trí bầu ra Đoàn chủ tịch để điều hành Đại hội; Ban thư ký; Ban bầu cử như sau:
    * Đoàn chủ tịch:
    – Ông: Vũ Quang Long – Chủ tịch Đoàn chủ tịch
    – Ông: Lại Hợp Quốc – Ủy viên
    – Ông: Lê Đình Lượng – Ủy viên
Đoàn chủ tịch (Ảnh từ trái qua phải: Ông Lại Hợp Quốc, Ông Vũ Quang Long, Ông  Lê Đình Lượng)
    * Ban thư ký:
    – Ông: Nguyễn Huy Bách – Trưởng ban
    – Ông: Nguyễn Văn Minh – Thành viên
    * Ban bầu cử:
    – Ông: Nguyễn Tài Tuân – Trưởng ban
    – Ông: Vũ Minh Tú – Thành viên
    – Ông: Tường Thế Huy – Thành viên
Ông Lê Đình Lượng thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội, và được 100% các Cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội nhất trí thông qua.
Các Tài liệu liên quan đến Đại hội (các Báo cáo; Tờ trình; Tài liệu khác…) đều được gửi trực tiếp đến Quý Cổ đông và đăng tải trên Website: sbm.com.vn để Quý Cổ đông Công ty nghiên cứu trước ngày diễn ra Đại hội theo đúng quy định của Pháp luật và được Đoàn Chủ tịch chỉ định các Bộ phận liên quan trình bày trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
Ông Vũ Quang Long  – Chủ tịch HĐQT  Công ty trình bày Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch năm 2016

Ông Lê Đình Lượng – Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch năm 2016
Ông Nguyễn Tiến Dự – Trưởng BKS trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016

Ông Vũ Minh Tú – Kế toán trưởng Công ty trình bầy các Tờ trình: Thông qua BCTC kiểm toán năm 2015 và lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016; Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát; Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhận, chia cổ tức và trích lập các quỹ; Tờ trình về việc ban hành mới điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.

Ông Lại Hợp Quốc – Ủy viên HĐQT trình bầy tờ trình bầu bổ sung Ủy viên HĐQT;
Miễn nhiệm và bầu bổ sung Trưởng ban, thành viên BKS nhiệm kỳ 2013 – 2018
Tại Đại hội các Cổ đông đã đóng góp ý kiến vào các Báo cáo và các Tờ trình để làm cơ sở cho Ban điều hành Công ty thực hiện trong năm 2016. Các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 được 100% các Cổ đông dự Đại hội có quyền biểu quyết nhất trí và thông qua, cụ thể:
– Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2015 và Kế hoạch năm 2016;
– Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và Kế hoạch năm 2016;
– Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và Kế hoạch năm 2016;
– Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;
– Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát;
– Tờ trình Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức trích lập các quỹ;
– Tờ trình về việc ban hành mới Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh;
– Tờ trình về việc bầu bổ sung Ủy viên Hội đồng quản trị; Miễn nhiệm và bầu bổ sung Trưởng ban, thành viên BKS nhiệm kỳ 2013 – 2018
Các cổ đông dự Đại hội biểu quyết nhất trí 100% quyền biểu quyết thông qua các
Báo cáo và tờ trình tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Ong Nguyễn Tài Tuân – Trưởng ban kiểm phiếu đọc Quy chế đề cử, ứng cử, cách thức bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013 – 2018
– Theo kết quả kiểm phiếu của Ban bầu cử, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã bầu bổ sung đủ số lượng Ủy viên HĐQT là 02 người và Thành viên BKS là 02 người.
– Ban kiểm soát Công ty sau khi bầu bổ sung là 03 Người gồm các Ông (Bà) sau:
            1/ Bà: Bùi Tuyết Vân – Trưởng BKS
            2/ Ông: Nguyễn Quốc Thái – Ủy viên
            3/ Ông: Tường Thế Huy – Ủy viên
Ông Nguyễn Tiến Dự – Trưởng ban tài chính Tổng công ty Điện lực Miền Bắc, nguyên Trưởng BKS Công ty
cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh lên tặng hoa lưu niệm cho BKS  nhiệm kỳ 2013 – 2018
– Hội đồng quản trị Công ty sau khi bầu bổ sung là 05 người gồm các Ông (Bà) sau:
    1/ Ông: Vũ Quang Long – Chủ tịch HĐQT
    2/ Ông: Lại Hợp Quốc – Ủy viên HĐQT
    3/ Bà: Nguyễn Thị Kim Lan – Ủy viên HĐQT
    4/ Ông: Lê Đình Lương -Ủy viên HĐQT
    5/ Bà : Hà Thị Mai Sơn – Ủy viên HĐQT
Ông Nguyễn Văn Tiệp – Chủ tịch  Công đoàn Tổng công ty Điện lực Miền Bắc,
Cổ đông Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh lên tặng hoa lưu niệm cho HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018 
Ông: Vũ Quang Long – Chủ tịch Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 kết thúc thành công tốt đẹp với các nội dung trình Đại hội đã được thông qua, trong niềm tin tưởng, phấn khởi của Các Cổ đông vào Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh ngày một phát triển và thịnh vượng hơn.