Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 – Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh

Thực hiện Luật Doanh nghiệp số: 68/2014//QH13 do Quốc hội khóa XIII nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh được thông qua ngày 08 tháng 04 năm 2016. Được sự nhất trí của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh, đúng 14h00 ngày 14 tháng 04 năm 2017 tại phòng họp Công ty, số 3 An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh long trọng tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 với mục đích tổng kết hoạt động SXKD năm 2016, thông qua kế hoạch năm 2017, và một số vấn đề liên quan đến Đại hội đồng và Cổ đông Công ty.
Đại hội có sự tham dự của:
+ Các Ủy viên hội đồng quản trị Công ty;
+ Các Thành viên Ban kiểm soát Công ty;
+ Ban giám đốc và Kế toán trưởng Công ty;
+ Và sự có mặt tham dự của 22 Cổ đông đại diện trực tiếp và nhận ủy quyền của các Cổ đông (Tổ chức và cá nhân);
+ Các vị khách mời…
 
Ông Vũ Minh Tú (BTC) tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu dự Đại hội
 
Các Cổ đông và khách mời đã về dự họp Đại hội đầy đủ và đúng giờ
 
Tổng số cổ phần của các Cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội là 36.195.251 cổ phần, chiếm 92,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Do đó, cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của Pháp luật.
Ông: Tường Thế Huy – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội kết quả và
               Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
 
Đại hội đã biểu quyết nhất trí bầu ra Đoàn chủ tịch để điều hành Đại hội; Ban thư ký; Ban bầu cử như sau:
    * Đoàn chủ tịch:
    – Ông: Vũ Quang Long – Chủ tịch Đoàn chủ tịch
    – Ông: Lại Hợp Quốc – Ủy viên
    – Ông: Lê Đình Lượng – Ủy viên
Đoàn chủ tịch (Ảnh từ phải qua trái: Ông Lại Hợp Quốc, Ông Vũ Quang Long, Ông  Lê Đình Lượng)
 
    * Ban thư ký:
    – Ông: Nguyễn Quốc Thái – Trưởng ban
    – Ông: Nguyễn Văn Minh  – Thành viên
    * Ban bầu cử:
    – Ông: Nguyễn Tài Tuân   – Trưởng ban
    – Ông: Vũ Minh Tú           – Thành viên
    – Ông: Tường Thế Huy     – Thành viên
 
Ông Lại Hợp Quốc thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội, và được 100% các Cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội nhất trí thông qua.
Các Tài liệu liên quan đến Đại hội (các Báo cáo; Tờ trình; Tài liệu khác…) đều được gửi trực tiếp đến Quý Cổ đông và đăng tải trên Website: sbm.com.vn để Quý Cổ đông Công ty nghiên cứu trước ngày diễn ra Đại hội theo đúng quy định của Pháp luật và được Đoàn Chủ tịch chỉ định các Bộ phận liên quan trình bày trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
Ông Vũ Quang Long – Chủ tịch HĐQT trình bày
       Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017
Ông Lê Đình Lượng – Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả ĐTXD và SXKD năm 2016, kế hoạch năm 2017
Bà Bùi Tuyết Vân – Trưởng ban kiểm soát trình bày
Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017
Ông Vũ Minh Tú –  Kế toán trường trình bày các Tờ trình: Lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017
 Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát; Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận 
   chia cổ tức và trích lập các quỹ và Tờ trình không tăng vốn điều lệ SBM
 
Ông Nguyễn Văn Sơn (Cổ đông SBM) – đóng góp ý kiến về kế hoạch hoạt động năm 2017
 
Tại Đại hội các Cổ đông đã đóng góp ý kiến vào các Báo cáo và các Tờ trình để làm cơ sở cho Ban điều hành Công ty thực hiện trong năm 2017. Các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 được 100% các Cổ đông dự Đại hội có quyền biểu quyết nhất trí và thông qua, cụ thể:
– Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2016 và Kế hoạch năm 2017;
– Báo cáo kết quả ĐTXD và SXKD năm 2016 và Kế hoạch năm 2017;
– Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và Kế hoạch năm 2017;
– Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
– Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát;
– Tờ trình Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức trích lập các quỹ;
– Tờ trình về việc không tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh; 
Các cổ đông dự Đại hội biểu quyết nhất trí 100% quyền biểu quyết thông qua các
            Báo cáo và tờ trình tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017
Ông Nguyễn Tài Tuân – Trưởng ban bầu cử công bố kết quả biểu quyết các nội dung tại
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 – Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh
 
Các cổ đông dự Đại hội biểu quyết nhất trí 100% quyền biểu quyết
      thông qua Biên bản và Nghị quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017
 
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 kết thúc thành công tốt đẹp với các nội dung trình Đại hội đã được thông qua, trong niềm tin tưởng, phấn khởi của Các Cổ đông vào Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh ngày một phát triển và thịnh vượng hơn.