Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 – Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh

Thực hiện Luật Doanh nghiệp số: 68/2014//QH13 do Quốc hội khóa XIII nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh được thông qua ngày 08 tháng 04 năm 2016. Được sự nhất trí của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh, đúng 14h00 ngày 24/04/2019 tại phòng họp Công ty, số 3 An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh long trọng tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 với mục đích tổng kết hoạt động SXKD năm 2018, thông qua kế hoạch năm 2019, định hướng phát triển Công ty CPĐT Phát triển Bắc Minh từ năm 2019 – 2023 và một số vấn đề liên quan đến Đại hội đồng và Cổ đông Công ty.

 Đại hội có sự tham dự của:
         + Các Ủy viên hội đồng quản trị Công ty;
         + Các Thành viên Ban kiểm soát Công ty;
         + Ban giám đốc và Kế toán trưởng Công ty;
         + Và sự có mặt tham dự của 20 Cổ đông đại diện trực tiếp và nhận ủy quyền của các Cổ đông (Tổ chức và cá nhân);
         + Các vị khách mời…

Bà: Nguyễn Thị Thảo (BTC) tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu dự Đại hội

Các Cổ đông và khách mời đã về dự họp Đại hội đầy đủ và đúng giờ

     Tổng số cổ phần của các Cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội là 36.080.275 cổ phần, chiếm 92,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Do đó, cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của Pháp luật.

Ông: Tường Thế Huy – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội kết quả
 và Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
Đại hội đã biểu quyết nhất trí bầu ra Đoàn chủ tịch để điều hành Đại hội; Ban thư ký; Ban bầu cử như sau:
  * Đoàn chủ tịch:
  – Ông: Trần Đoàn Khánh – Chủ tịch HĐQT – Chủ tịch Đoàn chủ tịch
  – Ông: Lại Hợp Quốc – Ủy viên HĐQT – Ủy viên
  – Ông: Vũ Minh Tú – Ủy viên HĐQT, Giám đốc – Ủy viên

Đoàn chủ tịch (Ảnh từ phải qua trái: Ông Vũ Minh Tú, Ông Trần Đoàn Khánh, Ông  Lại Hợp Quốc)

  * Ban thư ký:
  – Ông: Nguyễn Quốc Thái -Thành viên BKS – Trưởng ban
  – Ông: Nguyễn Văn Minh  – Thư ký HĐQT – Thành viên
   * Ban kiểm phiếu:
   – Ông: Nguyễn Tài Tuân   – Phó giám đốc – Trưởng ban
   – Bà: Bùi Tuyết Vân          – Kế toán trưởng – Thành viên
   – Bà: Nguyễn Thị Chang   – Trưởng BKS – Thành viên

Ông Lại Hợp Quốc thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội, và được 100% các Cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội nhất trí thông qua.

Các Tài liệu liên quan đến Đại hội (các Báo cáo; Tờ trình; Đơn đề xuất của Cổ đông; Tài liệu khác…) đều được gửi trực tiếp đến Quý Cổ đông và đăng tải trên Website: sbm.com.vn và công bố thông tin trên cổng thông tin của UBCK để Quý Cổ đông Công ty nghiên cứu trước ngày diễn ra Đại hội theo đúng quy định của Pháp luật và được Đoàn Chủ tịch chỉ định các Bộ phận liên quan trình bày trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Ông Trần Đoàn Khành – Chủ tịch HĐQT chuyên trách Công ty
trình bày Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019
Ông: Vũ Minh Tú – Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả ĐTXD, SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019
Bà: Nguyễn Thị Chang – Trưởng ban kiểm soát
trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019
Bà: Bùi Tuyết Vân –  Kế toán trưởng trình bày các Tờ trình:
Thông qua BCTC kiểm toán năm 2018, Lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019;
Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát; Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận chia cổ tức và trích lập các quỹ
Ông: Vũ Minh Tú – Ủy viên HĐQT đọc Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023
Ông: Lại Hợp Quốc đại diện nhóm cổ đông đọc đơn
đề xuất về việc bổ sung nội dung vào chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Ông Tô Hồng Sơn (Cổ đông SBM) – đóng góp ý kiến về kế hoạch hoạt động năm 2019

Tại Đại hội các Cổ đông đã đóng góp ý kiến vào các Báo cáo và các Tờ trình để làm cơ sở cho Ban điều hành Công ty thực hiện trong năm 2019. Các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 được các Cổ đông dự Đại hội có quyền biểu quyết nhất trí và thông qua, cụ thể:
– Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2018 và Kế hoạch năm 2019;
– Báo cáo kết quả ĐTXD và SXKD năm 2018 và Kế hoạch năm 2019;
– Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch năm 2019;
– Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2018 và lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019;
– Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát;
– Tờ trình Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức trích lập các quỹ;
– Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023;
– Đơn đề xuất về việc bổ sung nội dung vào chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
Ông: Nguyễn Tài Tuân – Trưởng ban kiểm phiếu công bố
kết quả bầu cử và biểu quyết các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên 2019 
Ông: Nguyễn Quốc Thái – Trưởng ban thư ký lên đọcBiên bản và Nghị quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
Các cổ đông dự Đại hội biểu quyết nhất trí 100% quyền biểu quyết 
thông qua Biên bản và Nghị quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
Ông: Trần Đoàn Khánh – Chủ tịch Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 kết thúc thành công tốt đẹp với các nội dung trình Đại hội đã được thông qua, trong niềm tin tưởng, phấn khởi của Các Cổ đông vào Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh ngày một phát triển và thịnh vượng hơn.

Đúng 19h30 cùng ngày, Tại Nhà hàng 1946 (Số 292, Nghi Tàm) Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh đã tổ chức “Tiệc chiêu đãi mừng thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019” và để chúc mừng Tân Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Tân Phó chủ tịch HĐQT chuyên trách, Tân Giám đốc Công ty Cổ phần ĐTPT Bắc Minh theo Nghị Quyết số: 28/NQ-HĐQT-SBM ngày 24/04/2019.

Ông: Vũ Minh Tú phát biểu cảm ơn sự hiện diện của các vị khách, quý cổ đông, CBCNV Công ty SBM có mặt trong buổi tiệc và báo cáo kết quả đại hội, cũng như kết quả phiên họp thứ nhất của HĐQT mới, định hướng phát triển Công ty giai đoạn năm 2019 – 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Ông: Lê Đình Lượng – Phó ban tổ chưc nhân sự EVN NPC – Nguyên Chủ tịch HĐQT SBM lên tặng hoa chia tay
Ông Trần Đoàn Khánh miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT chuyên trách SBM được điều động về công tác tại EVN NPC
Ông Thiều Kim Quỳnh – Chủ tịch, Tổng giám đốc EVN NPC – Nguyên Chủ tịch HĐQT SBM lên tặng hoa chúc mừng
  Tân chủ tịch HĐQT chuyên trách SBM Ông Vũ Minh Tú; Tân phó chủ tịch HĐQT chuyên trách SBM Ông Nguyễn Văn Chiến;
Tân giám đốc SBM Ông Nguyễn Văn Minh 
Ông: Thiều Kim Quỳnh – Chủ sở hữu vốn nhà nước EVN NPC tại SBM (chiếm 18,6% VĐL) phát biểu chỉ đạo,
giao nhiệm vụ cho Ban điều hành mới và định hướng phát triển Công ty giai đoạn từ năm 2019 – 2023
Ông: Lê Đình Lượng – Phó ban tổ chưc nhân sự EVN NPC – Nguyên Chủ tịch HĐQT SBM chụp ảnh lưu niệm cùng
Ban điều hành, và toàn thể CBCNV SBM trong niềm tin tưởng vào thành công về sự phát triển bền vững của Công ty