Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 – Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh

Thực hiện Luật Doanh nghiệp số: 68/2014//QH13 do Quốc hội khóa XIII nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh được thông qua ngày 08 tháng 04 năm 2016. Được sự nhất trí của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh, đúng 15h00’ ngày 27/04/2020 tại phòng họp Công ty, số 3 An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh long trọng tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 với mục đích tổng kết hoạt động SXKD năm 2019, thông qua kế hoạch năm 2020. Và một số vấn đề liên quan đến Đại hội đồng và Cổ đông Công ty

Đại hội có sự tham dự của:

    + Các Ủy viên hội đồng quản trị Công ty;
    + Các Thành viên Ban kiểm soát Công ty;
    + Ban giám đốc và Kế toán trưởng Công ty;
    + Và sự có mặt tham dự của 14 Cổ đông đại diện trực tiếp và nhận ủy quyền của các Cổ đông (Tổ chức và cá nhân);
    + Các vị khách mời…
Các Cổ đông và khách mời đã về dự họp Đại hội đầy đủ, đúng giờ và trước khi vào dự Đại hội các Cổ Đông và Khách
 mời được BTC thực hiện nghiêm túc các khuyến cáo của Bộ y tế về việc Phòng chống dịch Covid – 19

Ông: Vũ Văn Năm (BTC) tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu dự Đại hội

Tổng số cổ phần của các Cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội là 34.471.285 cổ phần, chiếm 88,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Do đó, cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của Pháp luật.

Ông: Tường Thế Huy – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội kết quả
     và Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
      Đại hội đã biểu quyết nhất trí bầu ra Đoàn chủ tịch để điều hành Đại hội; Ban thư ký; Ban bầu cử như sau:
   * Đoàn chủ tịch:
   – Ông: Nguyễn Văn Chiến – Chủ tịch HĐQT – Chủ tịch Đoàn chủ tịch
   – Ông: Vũ Minh Tú – Ủy viên HĐQT, Giám đốc – Ủy viên

Đoàn chủ tịch (Ảnh từ trái qua phải: Ông Vũ Minh Tú, Ông Nguyễn Văn Chiến)

   * Ban thư ký:

   – Ông: Nguyễn Quốc Thái -Thành viên BKS – Trưởng ban
   – Ông: Vũ Văn Năm  – Thư ký HĐQT – Thành viên

   * Ban kiểm phiếu:

   – Ông: Nguyễn Tài Tuân   – Phó giám đốc – Trưởng ban
   – Bà: Bùi Tuyết Vân          – Kế toán trưởng – Thành viên
   – Bà: Tường Thế Huy        – Thành viên BKS – Thành viên

Ông Vũ Minh Tú thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội, và được 100% các Cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội nhất trí thông qua.

Các Tài liệu liên quan đến Đại hội (các Báo cáo; Tờ trình; Đơn đề xuất của Cổ đông; Tài liệu khác…) đều được gửi trực tiếp đến Quý Cổ đông và đăng tải trên Website: sbm.com.vn và công bố thông tin trên cổng thông tin của UBCK để Quý Cổ đông Công ty nghiên cứu trước ngày diễn ra Đại hội theo đúng quy định của Pháp luật và được Đoàn Chủ tịch chỉ định các Bộ phận liên quan trình bày trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Ông Nguyễn Văn Chiến – Chủ tịch HĐQT chuyên trách SBM
     trình bày Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020
Ông: Nguyễn Văn Minh – Nguyên Giám đốc SBM trình bày Báo cáo kết quả ĐTXD, SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020
Bà: Nguyễn Thị Chang – Trưởng ban kiểm soát SBM trình bày 
 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020
Bà: Bùi Tuyết Vân –  Kế toán trưởng SBM trình bày các Tờ trình:
  Thông qua BCTC kiểm toán năm 2019, Lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020;
          Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát; Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận chia cổ tức và trích lập các quỹ
Ông: Vũ Minh Tú – Ủy viên HĐQT đọc Tờ trình về việc
       miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 

Các Cổ đông dự Đại hội đã thảo luận đóng góp ý kiến vào các Báo cáo, tờ trình trình tại Đại hội và các ý kiến khác 

Tại Đại hội các Cổ đông đã đóng góp ý kiến vào các Báo cáo và các Tờ trình để làm cơ sở cho Ban điều hành Công ty thực hiện trong năm 2020. Các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 được các Cổ đông dự Đại hội có quyền biểu quyết nhất trí và thông qua, cụ thể:– Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2019 và Kế hoạch năm 2020;

– Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch năm 2020;
– Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch năm 2020;
– Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2019 và lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020;
– Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát;
– Tờ trình Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức trích lập các quỹ;
– Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023
Các cổ đông dự Đại hội biểu quyết nhất trí 100% quyền biểu quyết thông qua các
  Báo cáo và tờ trình tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020
Ông Nguyễn Tài Tuân – Trưởng ban kiểm phiếu đọc Quy chế đề cử, ứng cử, cách thức
bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023
Các cổ đông tham gia bỏ phiếu 
Ông: Nguyễn Quốc Thái – Trưởng ban thư ký lên đọc Biên bản và Nghị quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
Các cổ đông dự Đại hội biểu quyết nhất trí 100% quyền biểu quyết thông qua
                  Biên bản và Nghị quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020- Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh
Ông Nguyễn Văn Chiến – Chủ tịch HĐQT  Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh tặng hoa chúc mừng
Ông Đõ Minh Đức đã được ĐHĐ CĐ thường niên năm 2020 bầu bổ sung là Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 -2023
Ông Nguyễn Văn Chiến – Chủ tịch HĐQT  Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh tặng hoa chúc mừng
Ông Nguyễn Văn Minhđã được ĐHĐ CĐ thường niên năm 2020 bầu bổ sung là Thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 -2023
Ông: Nguyễn Văn Chiến – Chủ tịch Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội