Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty CPĐT phát triển Bắc Minh thay đổi lần thứ 9 ngày 16/05/2019