Hoạt động sản xuất điện tại NMTĐ Suối Sập 3 vào mùa mưa năm 2012

Tháng 4 năm 2012, Ban lãnh đạo Công ty CPĐT phát triển Bắc Minh đã tổ chức thực hiện trung tu toàn bộ NMTĐ Suối Sập 3. Do đó, vào mùa mưa năm nay, hoạt động sản xuất điện của nhà máy diễn ra ổn định, an toàn và đạt hiệu quả kinh tế.

Dưới đây là một số hình ảnh NMTĐ Suối Sập 3
Gian máy phát điện

Phòng điều khiển trung tâm
Gian lọc nước kỹ thuật
Gian Tuabin