Họp Hội đồng quản trị mở rộng Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh

Để chuẩn bị cho công tác Đại hội đồng Cổ đông thường niêm năm 2013 – Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh. Ngày 07/04/2013 tại Khách sạn Sheraton Hà Nội, Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) đã triệu tập họp HĐQT mở rộng gồm:

  * Thành phần:
– Thành viên HĐQT:
+ Ông: Thiều Kim   Quỳnh – Chủ tịch HĐQT
+ Ông: Lê Quang Thái – Phó chủ tịch HĐQT
+ Ông: Phạm Quang Trung – Ủy viên HĐQT
– Ban kiểm soát (BKS):
+ Ông: Nguyễn Tiến Dự – Trưởng BKS
– Khách mời
+ Ông: Lại Hợp Quốc – Cổ đông
– Ban lãnh đạo Công ty:
+ Ông: Lê Đình Lượng – Giám đốc
+ Ông: Nguyễn Tài Tuân – Phó giám đốc
+ Ông: Vũ Minh Tú – Kế toán trưởng
+ Và các Trưởng phòng: Phòng kế hoạch; Phòng quản lý xây dựng; Phòng tổng hợp; Phòng kỹ thuật.
* Nội dung:
– Thảo luận, thông qua các Báo cáo và Tờ trình, trình tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 (ĐHĐ CĐ);
– Phân công các Bộ phận chuẩn bị cho công tác ĐHĐ CĐ;
– Góp phần vốn Điều lệ còn thiếu theo đăng ký kinh doanh là: 68,903 tỷ đồng (Theo ĐKKD là 315 tỷ đồng).
Ông: Thiều Kim Quỳnh – Chủ tịch HĐQT (Chủ tọa) đã phát biểu Khai mạc và triển khai các nội dung cuộc họp:
Sau ½ ngày làm việc thảo luận từ các thành viên HĐQT và tham khảo các ý kiến đóng góp của các Thành phần mời họp mở rộng. HĐQT đã đi đến thống nhất và thông qua các nội dung sau:
1. Tổ chức ĐHĐ CĐ thường niên năm 2013
– Thời gian: 8h00 ngày 25/4/2013
– Địa điểm: Phòng họp Hội An, tầng 2, Khách sạn Sofitel, số 1, đường Thanh Niên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
– Cổ đông được quyền tham dự: Là các Cổ đông sở hữu cổ phần SBM đến ngày 31/12/2012
– Nội dung được trình trong ĐHĐ CĐ:
+ Các nội dung của ĐHĐCĐ thường niên;
+ Bầu lại HĐQT và BKS (Do HĐQT và BKS cũ đã hết nhiệm kỳ);
+ Các nội dung khác liên quan đến ĐHĐ CĐ.
2. Góp hết phần vốn Điều lệ còn thiếu
– Số tiền còn thiếu theo ĐKKD là: 68,903 tỷ đồng (ĐKKD là 315 tỷ đồng)
– Thời gian: góp xong trước ngày 5/8/2013;
+ Đối với các cổ đông hiện hữu, trong trường hợp nhất trí góp thêm vốn thì số tiền được hưởng từ chia cổ tức năm 2012 sẽ được góp ngay lại;
+ Trường hợp sau ngày 05/8/2013 chưa huy động đủ, HĐQT sẽ họp để quyết định gia hạn thời gian huy động từ các cổ đông khác, tìm thêm cổ đông mới hoặc chốt dừng ở đó; thời hạn chốt để kết thúc công việc này là 30/8/2013.
HĐQT đã thông qua Nghị quyết cuộc họp với các nội dung trên và được sự biểu quyết nhất trí của 3/3 thành viên HĐQT (đạt 100%). Cuộc họp HĐQT mở rộng đã thành công tốt đẹp và kết thúc cùng ngày.

   Sau đây là một số hình ảnh của buổi họp:  

HĐQT mở rộng xem các báo cáo và nội dung liên quan cuộc họp

Các ý kiến đóng góp của các Thành phần được mời dự họp là cơ sở để HĐQT
    xem xét, tham khảo, đi đến Quyết định cuối cùng
 Phiên họp HĐQT mở rộng đã kết thúc với sự đồng thuận, nhất trí từ tất cả
     các Thành viên HĐQT về các nội dung họp