Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động năm 2017

Ngày 24/08/2017, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh đã phối hợp với Viện Phát triển kinh tế quốc tế tiến hành khai giảng khóa Huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động cho Cán bộ công nhân viên Công ty. Đây là khóa học được tổ chức theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động.
Khóa huấn luyện diễn ra từ ngày 24/08 – 26/08/2017, tại Văn phòng Công ty cho các đối tượng nhóm 3 mới tuyển dụng (huấn luyện lần đầu) và nhóm 4 (huấn luyện định kỳ).
Nội dung huấn luyện đã được xây dựng phù hợp với tất cả các nhóm đối tượng theo quy định, trong đó có: chính sách pháp luật về ATVSLĐ, nghiệp vụ quản lý, các yếu tố nguy hiểm và có hại trong sản xuất và biện pháp phòng tránh, các biện pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức để đảm bảo an toàn trong sản xuất tại các Nhà máy thủy điện và kỹ năng sơ cấp cứu tai nạn.
Khóa huấn luyện ATVSLĐ này cũng là một trong những hoạt động thiết thực nhằm đảm bảo công tác an toàn, vệ sinh lao động theo Kế hoạch ATVSLĐ năm 2017 của công ty đã phê duyệt.
Kết thúc khóa huấn luyện, 100% học viên tham gia đã làm bài thi đầy đủ và đạt yêu cầu.