Nghị quyết bầu Chủ tịch hội đồng quản trị chuyên trách nhiệm kỳ 2018-2023 và Thành lập chi nhánh Thái Bình – Công ty CP Đầu tư phát triển Bắc Minh

Download file tài liệu dưới đây: