Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 24/09/2016

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh