Nghị quyết và biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 19/03/2020 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020