Nghị quyết về việc chấm dứt đầu tư hạ tầng, bán điện KCN Tiền Hải và thanh lý tài sản hệ thống cấp điện cho Lô E, F thuộc KCN Tiền Hải, tỉnh Thái Bình