Nghị Quyết về việc thông qua tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2017