Nhà máy thủy điện Nà Tẩu 1 năm sau ngày phát điện thương mại

Đã tròn 01 năm (25/01/2014-25/01/2015) kể từ ngày Kwh điện thương phẩm đầu tiên của Nhà máy thủy điện Nà Tẩu (Công suất 6 Mw) hòa vào lưới điện Quốc gia đến nay. Vượt qua tất cả những khó khăn khi Nhà máy bắt đầu bước vào hoạt động đã nhận được sự chỉ đạo, điều hành sâu sát của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty và sự phấn đấu nỗ lực của cả Tập thể CBCNV Nhà máy thủy điện Nà Tẩu để đưa Nhà máy vận hành sản xuất an toàn trong 01 năm qua, đến thời điểm này Nhà máy đã phát lên lưới là 13,96 triệu kw/h. Đồng thời không để xảy ra bất kỳ một sự cố dừng máy chủ quan nào; ATLĐ, VSLĐ, PCCN luôn được các kíp trực nghiêm túc thực hiện đảm bảo an toàn tuyệt đối và đã đem lại nguồn lợi ích Xã hội, lợi nhuận cho các Cổ đông Công ty.

Dưới đây là một số hình ảnh sau 1 năm phát điện của Nhà máy

Toàn cảnh khu Nhà máy thủy điện Nà Tẩu
Phòng điều kiển trung tâm.
Gian máy phát
Gian tủ đầu cực 6,3kV
Gian nước kỹ thuật
Trạm tăng áp 35kV

Sắp xếp dụng cụ đồ nghề theo quy trình 5S

Ngoài thời gian vận hành cán bộ công nhân viên nhà máy còn lên phướng án bảo dưỡng thiết bị đúng lịch định kỳ vào các thời gian máy dừng dự phòng, đảm bảo thiết bị nhà máy vận hành tin cậy.

Bảo dưỡng hệ thống điều tốc của Nhà máy
Bảo dưỡng hệ thống nước kỹ thuật

Bảo dưỡng trạm tăng áp 35kV
Bảo dưỡng tủ đầu cực 6,3kV