Quyết định miễn nhiệm chức danh Phó giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh