SBM tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

 Chiều ngày 15/06/2021, tại Hội trường tầng 3 – Số 3, An Dương, P. Yên Phụ, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội, Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với mục đích tổng kết SXKD năm 2020, thông qua kế hoạch dự kiến giai đoạn 2021-2025 và một số vấn đề liên quan đến Đại hội đồng và Cổ đông Công ty.
*
Đại hội có sự tham dự của:
         + Các Ủy viên hội đồng quản trị Công ty;
         + Các Thành viên Ban kiểm soát Công ty;
         + Ban giám đốc và Kế toán trưởng Công ty;
         + Các Cổ đông tham dự;
         + Các vị khách mời…
*
*
*
Bà: Nguyễn Thị Thảo (BTC) tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu dự Đại hội
Tổng số cổ phần của các Cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội là 35.175.106 cổ phần, chiếm 90,19 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Do đó, cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của Pháp luật.
*
Ông: Tường Thế Huy – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội kết quả và Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
Đại hội đã biểu quyết nhất trí bầu ra Đoàn chủ tịch để điều hành Đại hội; Ban thư ký; Ban kiểm phiếu Đại hội như sau:
Đoàn chủ tịch:
       – Ông: Nguyễn Văn Chiến – Chủ tịch HĐQT chuyên trách – Chủ tịch Đoàn chủ tịch
       – Ông: Vũ Minh Tú – Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty – Thành viên
*
*
Ban thư ký:
       – Ông: Nguyễn Văn Minh – Trưởng BKS chuyên trách – Trưởng ban
       – Ông: Vũ Văn Năm – Thư ký HĐQT – Thành viên
Ban kiểm phiếu Đại hội:
       – Ông: Nguyễn Tài Tuân   – Phó giám đốc Công ty- Trưởng ban
       – Bà: Bùi Tuyết Vân          – Kế toán trưởng – Thành viên
       – Bà: Tường Thế Huy        – Thành viên BKS – Thành viên
Ông Vũ Minh Tú thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội và được 100% các Cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội nhất trí thông qua.
*
*
Các Tài liệu liên quan đến Đại hội (các Báo cáo; Tờ trình; Tài liệu khác…) đều được gửi trực tiếp đến Quý Cổ đông và đăng tải trên Website: sbm.com.vn và công bố thông tin trên cổng thông tin của UBCK để Quý Cổ đông Công ty nghiên cứu trước ngày diễn ra Đại hội theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.
Đại hội đã thảo luận và thông qua toàn bộ các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội đồng cổ đông, đồng thời thống nhất cao các nội dung trình bày, giải trình của Đoàn Chủ tịch tại Đại hội. Đoàn Chủ tịch đã ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến của cổ đông và trả lời thấu đáo trên tinh thần cầu thị và minh bạch đối với các vấn đề mà cổ đông có ý kiến, cụ thể:
   – Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động giai đoạn 2021-2025;
   – Báo cáo kết quả SXKD năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021-2025;
   – Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
   – Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
   – Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát;
   – Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhận, chia cổ tức và trích lập các quỹ;
   – Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động năm 2021 (Kèm theo Dự thảo Điều lệ);
   – Tờ trình về việc Ban hành Quy chế quản trị năm 2021 (Kèm theo Dự theo Quy chế quản trị).
*
Các Cổ đông dự Đại hội đã thảo luận đóng góp ý kiến vào các Báo cáo, tờ trình trình tại Đại hội và các ý kiến khác
Các cổ đông tham gia bỏ phiếu

*
Sau gần 1/2 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, các cổ đông dự Đại hội biểu quyết nhất trí 100% quyền biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với nhiều nội dung quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến chiến lược phát triển bền vững theo mục tiêu SBM đã đặt ra.
Với những thành quả đã đạt được trong những năm 2020, SBM đang củng cố nền tảng vững chắc để tiếp tục bứt phá mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. Với nỗ lực quyết tâm của HĐQT, Ban điều hành cùng toàn thể cán bộ công nhân viên, SBM sẽ tập trung nguồn lực, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch mà ĐHĐCĐ giao, đưa SBM ngày càng phát triển và thịnh vượng./.