Thành lập chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh – Chi nhánh Thái Bình