Thay đổi nhân sự Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh

 Nội dung thay đổi nhân sự Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh như sau:

1. Công văn số 130/QLCĐ-SBM/CBTT ngày 23/04/2020 về công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán nhà nước và SGDCK Hà Nội.

2. Nghị quyết số 27/NQ-HĐQT-SBM của hội đồng quản trị ngày 23/04/2020.

3. Biên bản số 126/BB-HĐQT-SBM của Hội đồng quản trị họp ngày 23/04/2020.

4. Quyết định số 28/QĐ-HĐQT-SBM của Chủ tịch HĐQT ngày 23/04/2020 với nội dung như sau:

– Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh đối với Ông Nguyễn Văn Minh kể từ ngày 23/04/2020.

– Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT chuyên trách Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh đối với Ông Vũ Minh Tú kể từ ngày 23/04/2020.

– Miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch HĐQT chuyên trách Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh đối với Ông Nguyễn Văn Chiến kể từ ngày 23/04/2020.

– Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT chuyên trách Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh nhiệm kỳ 2018-2023 đối với Ông Nguyễn Văn Chiến kể từ ngày 23/04/2020.

– Bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh đối với Ông Vũ Minh Tú trong thời hạn 5 năm  kể từ ngày 23/04/2020.

5. Bản cung cấp thông tin của Ông Nguyễn Văn Chiến ngày 23/04/2020.

6. Bản cung cấp thông tin của Ông Vũ Minh Tú ngày 23/04/2020.

Download nội dung tài liệu tại đây: 

https://drive.google.com/file/d/1vH94BGxzFL3LOwhpl0fPlUOyeOyVu9JS/view?usp=sharing